Všeobecné obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů GDPR

Obchodní podmínky

OK - STAVEBNINY OPTIMAL s.r.o.,
se sídlem 
Štěpánov 545
78313
IČ:28659031
DIČ:CZ28659031
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45353 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ok-strechy.cz

Ve vyjímečných případech, kdy se jedná o specializované zboží, je prodej prodej prováděn přímo odborným autorizovaným prodejcem.

 

1. Úvodní ustavení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti OK – STAVEBNINY OPTIMAL s.r.o.,  Sídliště 545, 783 13, Štěpánov, identifikační číslo: 28659031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45353 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ok-strechy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“)

1.2.Nacenění zboží : je prováděno zákazníkovi zcela nezávazně a bezplatně. Teprve potvrzením nabídky zákazníkem se nabídka stává objednávkou.
1.3. Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále zakázky od jednoho dodavatele, které nedosahují hodnotu 5.000.- Kč včetně DPH.( U objednávek pod hodnotu 5.000.- Kč s DPH ověří možnost realizace objednávky a neprodleně informuje zákazníka.) V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Netýká se kusových zásilek, které jsou expedovány přepravními službami a zakázek zboží den braven, kde je limit pro realizaci 1815 Kč včetně DPH.
1.4.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Protože to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků .  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.                                                                                                                                           

3.9. Prodávají si vyhrazuje právo potvrzení ceny a aktuální dostupnosti před uzavřením obchodu písemně, nebo telefonicky. Jedná se zejména o právě realizované změny v prostředí shopu, nebo o neočekávané změny cen nabízeného zboží výrobcem,  případně aktuální nedostupnost produktu u dodavatele, dále o tiskové chyby v prostředí shopu. Pokud se jedná o cenu vyšší, než uvedenou v předběžné objednávce, má kupující plné právo zrušit tuto předběžnou objednávku bez dalších důsledků pro obě strany. Pokud  objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni. Pokud v takovém případě bude provedeno do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. V případě, že není dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před dodáním zboží.
4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit výhradně:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100272432/2010, vedený u společnosti
FIO (dále jen „účet prodávajícího“),
V případě vývozu rovnou od výrobce jsou zakázky realizovány nákladní dopravou (většinou přes vytěžovací střediska) a platba hotově zde není možná.
Při osobním odběru se jedná o centrální či výrobní sklady či spolupracující provozovny (tedy jiné daňové subjekty), které pro nás hotovost nemohou přijímat.
4.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Ty jsou vzájemně odsouhlaseny před uzavřením smlouvy. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4. Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7. Aktualizace webu - eshop ok-strechy.cz je v aktualizaci cen ( od 28.5.2017-30.10.2017), každá zakázka musí být předem  odsouhlasena.  
 

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (jím zadané parametry, rozměry, zakázkově míchané odstíny barev a fasád, atp.). Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete dole pod obchodními podmínkami.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jehož vzor je uveden pod obchodními podmínkami. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na  adresu elektronické pošty prodávajícího.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, v jakémkoli obalu tak, aby nedošlo při přepravě k poškození.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
5.5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.  Dodání objednaného zboží je realizováno v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, bude-li tato služba kupujícím objednána. Za splnění dodávky se považuje osobní odběr zboží kupujícím v dohodnutém místě nebo dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná. Pokud si kupující neobjednal předem složení zboží je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky.
6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a neprodleně informovat prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.6. Kupující je povinen zajistit příjezdovou komunikaci odpovídající velikosti vozidla zajišťujícího dodávku.
6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.8. Údaje o dostupnosti zboží jsou orientační. S ohledem na specifičnost dodání stavebního materiálu budete s termínem kupující seznámen před uzavřením kupní smlouvy a před odsouhlasením zakázky. Zboží skladem je zboží skladem u výrobce a je nutno počítat s prodlevou pro logistiku a přípravu expedice. Právě u zboží, které je expedováno nákladními silničními vozidly je doba dodání odvislá od možností výrobců a zejména silniční nákladní dopravy.

 

7. Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.

 

8. Paletové hospodářství.

8.1. Vratné obaly jsou fakturovány současně s dodávkou
8.2. Nepoškozené znovu použitelné vratné palety lze vrátit do expedujícího závodu nebo do závodů kde tyto palety používají.
V individuelních případech, je-li možné, lze dohodnout vrácení na provozovnách za dohodnutých podmínek.
8.3. Při vracení vratných palet je nutné předložit kopie dokladů (dodací list).
8.4. Prodávající provádí zpětný výkup palet do 60-ti dnů od uskutečnění dodávky, pokud není dohodnuto jinak.
8.5. Úhrada za vrácené palety bude provedena na základě dobropisu vystaveného prodávajícím, se splatností 14 dnů. A to včetně amortizace (dle výrobce a dle nabídky).

 

Možnost vrácení palet: 
1A. VLASTNÍM odvozem zákazníka do výrobního závodu výrobce jehož zboží bylo realizováno
1B. VLASTNÍM odvozem zákazníka do dohodnuté provozovny, v případě že tato možnost existuje. 
V souvislosti s vrácením palet si Vás dovolujeme upozornit !
Při dodání zboží věnujte pozornost nejen stavu zboží ale pečlivě zkontrolujte i vratné palety a obaly.
Jejich případné poškození neváhejte uvést do dodacího listu a vše si nechejte potvrdit řidičem vozidla. Předejte tak problémům při vracení a dobropisování palet a vratných obalů.

 

9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
9.3. Ustanovení uvedená v čl. 9.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
14.4. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je umístěn hned pod OP.
14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování OK-STAVEBNINY OPTIMAL, sídliště 545, 783 13, Štěpánov, adresa elektronické pošty odbyt@ok-stavebniny.cz, telefon 602 761 461.   


Ve Štěpánově dne 31.3.2016
(aktualizace OP ze dne 13.6.2016)
 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

 

Zákazník: Jméno a Příjmení
Adresa:
Datum:

Objednávka dne:

Číslo objednávky:

Specifikace zboží:

Číslo prodejního dokladu:

Kupní cena:

Uhrazeno dne:

 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy, dle shora uvedené specifikace. Toto zboží vracím nepoškozeno.

Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě (specifikace platby).

 

 

V ……....…   Dne …...............…                                                                                  podpis zákazníka

 

Pokud jste naším zákazníkem, nebo požadujete nabídku konkrétního materiálu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti

s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

Společnost :  OK – STAVEBNINY OPTIMAL s.r.o., IČ 28659031 (dále jen „správce“)

Adresa :        Sídliště 545, 783 13 Štěpánov

Email :          odbyt ok-stavebniny.cz

Telefon :       602 761 461

Provozující  webovou stránku www.ok-stavebniny.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje

zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další

zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na uvedeném na tel. čísle nebo na e-mailu.

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.
  Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobním údajem však již je např. e-mailová adresa zaměstnance právnické osoby, typicky ve tvaru jmeno.prijmeni@firmaabcxyz.cz
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky (poptávky).
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky (poptávky) a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce (poptávce) jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (poptávky) (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

             Rozsah osobních údajů a účely zpracování vašich osobní údajů :

             Jméno a příjmení : nezbytně potřebujeme k identifikaci

             e-mail : nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a vzájemné komunikaci,

             telefon: nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy a vzájemné komunikaci

             místo stavby : nezbytně potřebujeme k nacenění a k plnění smlouvy

             fakturační údaje, vedení účetnictví:  nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné

             povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 1. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů  -  tj. po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak (s ohledem na uchovávání účetních dokladů, záručních dob apod). V případě poptávky jsou údaje uchovávány po dobu 24 měsíců (pro možnou aktualizaci).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

                                                       V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

dle způsobu realizace konkrétní zakázky:

 • výrobci zboží
 • centrální sklady a provozovny odkud je zakázka realizována
 • spedice zajišťující dopravu
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v č. I. Těchto podmínek.
 • Na zajištění vašeho požadavku potřebujeme 7 dní. V některých případech jsme vázáni/ zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

 

 

 

 

 

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky (poptávky) z internetového objednávkového (poptávkového) formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznáme/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

 

Dovolujeme si Vás ujistit, že my i spolupracovníci, kteří budou

zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních

údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení

Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových

vztahů s námi.